Το άζωτο κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ο ρόλος της βιοενίσχυσης

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται ο κύκλος του αζώτου σε μια Ε.Ε.Λ. και πως υπεισέρχεται η Βιοτεχνολογία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Η παρουσία ενώσεων του αζώτου στα υγρά απόβλητα σε συσχέτιση με τα αυστηρότερα όρια διάθεσης για το άζωτο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει αναγκαία την εφαρμογή μεθόδων που αποσκοπούν στην αφαίρεση του αζώτου. Μια τυπική ανάλυση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων περιέχει περίπου 30 mg/l οργανικών ενώσεων του αζώτου και 50 mg/l ελεύθερη αμμωνία. Αντίστοιχα, στα βιομηχανικά απόβλητα και ιδιαίτερα της βιομηχανίας τροφίμων, σφαγείων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η συγκέντρωση των αζωτούχων ενώσεων είναι συχνά πολλαπλάσια της αντίστοιχης των αστικών λυμάτων.

Η απομάκρυνση του αζώτου σε μια Ε.Ε.Λ. γίνεται με τη μέθοδο της νιτρικοποίησης – απονιτρικοποίησης, η οποία χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια: Στο πρώτο στάδιο που ονομάζεται νιτρικοποίηση (nitrification) οξειδώνεται η ελεύθερη αμμωνία (ΝΗ4+) σε νιτρικά ιόντα (ΝΟ3-), ενώ στο δεύτερο που ονομάζεται απονιτρικοποίηση (denitrification), τα νιτρικά ιόντα ανάγονται σε αέριο άζωτο (Ν2) που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

 

Το άζωτο κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ο ρόλος της βιοενίσχυσης

Υπολογισμός της απόδοσης εφαρμογής μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος σε Ε.Ε.Λ.

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο, το παρόν άρθρο παρουσιάζει έναν απλό τρόπο υπολογισμού της παραγόμενης περίσσειας ιλύος πριν και μετά την εφαρμογή μιας μεθόδου βιοενίσχυσης, ώστε τα αποτελέσματα της εφαρμογής να μπορούν να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα.

 

Υπολογισμός της απόδοσης μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος

Μείωση της περισσειας λυματολάσπης με πρόσθετους μικρο-οργανισμούς (Βιοενίσχυση)

Αποτελεί γεγονός ότι η διαχείριση της περίσσειας λυματολάσπης σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αντιστοιχεί περίπου στο 40-50% του λειτουργικού κόστους της Ε.Ε.Λ. Διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια που κυρίως αποσκοπούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στερεών στην περίσσεια λυματολάσπη ώστε να μειώνεται ο όγκος της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε μέσα και τρόπους που εστιάζονται στη μείωση του όγκου που απορρίπτεται αρχικά και κατά συνέπεια στην ποσότητα της λάσπης που παράγεται κατά την επεξεργασία. Ήδη αρκετές ΕΕΛ σε Δήμους ανά την Ελλάδα, εφαρμόζουν προγράμματα προσθήκης μικροοργανισμών στη δευτεροβάθμια επεξεργασία προς αυτό τον στόχο.

Σε αυτό το πρώτο άρθρο της σειράς "Βιοενίσχυση" εξετάζονται:

  1. Εάν η προσθήκη αυτή επιτυγχάνει τη μείωση της περίσσειας προς απόρριψη ιλύος
  2. Σε ποιο μέγιστο βαθμό μπορεί να επιτυγχάνεται αυτή η απόρριψη
  3. Με ποια μέθοδο και διαδικασία πιστοποιείται η απόδοση αυτή.

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίδουν μόνο η επιστημονική τεκμηρίωση και η διεθνής πρακτική.

 

Μείωση της περίσσειας λυματολάσπης με πρόσθετους μικρο-οργανισμούς

Ηλιακή Ξήρανση Βιο-Ιλύος

Αποτελεσματικότητα με το μικρότερο ενεργειακό κόστος

Tο θέμα της διαχείρισης της περίσσειας βιολογικής ιλύος - λυματολάσπης από αστικά λύματα έχει αρχίσει να έχει έντονο ενδιαφέρον για τους φορείς διαχείρισης των ΕΕΛ ανά την Ελλάδα, λόγου του κόστους μεταφοράς και του ενεργειακού κόστους. Η περίσσεια που προκύπτει από την λειτουργία μιας ΕΕΛ υπόκειται αφυδάτωσης με μηχανικά μέσα επιτόπου ώστε η συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ τελικά να κυμαίνεται μεταξύ 15-30% (150-300 kgDS/m3).

Ηλιακή Ξήρανση Βιο-Ιλύος (pdf)

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

  • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
  • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
  • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
  • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
  • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000