Το άζωτο κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ο ρόλος της βιοενίσχυσης

Το άζωτο κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ο ρόλος της βιοενίσχυσης

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται ο κύκλος του αζώτου σε μια Ε.Ε.Λ. και πως υπεισέρχεται η Βιοτεχνολογία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Η παρουσία ενώσεων του αζώτου στα υγρά απόβλητα σε συσχέτιση με τα αυστηρότερα όρια διάθεσης για το άζωτο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει αναγκαία την εφαρμογή μεθόδων που αποσκοπούν στην αφαίρεση του αζώτου. Μια τυπική ανάλυση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων περιέχει περίπου 30 mg/l οργανικών ενώσεων του αζώτου και 50 mg/l ελεύθερη αμμωνία. Αντίστοιχα, στα βιομηχανικά απόβλητα και ιδιαίτερα της βιομηχανίας τροφίμων, σφαγείων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η συγκέντρωση των αζωτούχων ενώσεων είναι συχνά πολλαπλάσια της αντίστοιχης των αστικών λυμάτων.

Η απομάκρυνση του αζώτου σε μια Ε.Ε.Λ. γίνεται με τη μέθοδο της νιτρικοποίησης – απονιτρικοποίησης, η οποία χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια: Στο πρώτο στάδιο που ονομάζεται νιτρικοποίηση (nitrification) οξειδώνεται η ελεύθερη αμμωνία (ΝΗ4+) σε νιτρικά ιόντα (ΝΟ3-), ενώ στο δεύτερο που ονομάζεται απονιτρικοποίηση (denitrification), τα νιτρικά ιόντα ανάγονται σε αέριο άζωτο (Ν2) που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

 

Το άζωτο κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ο ρόλος της βιοενίσχυσης

Related Articles

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

  • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
  • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
  • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
  • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
  • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000