Μείωση της περισσειας λυματολάσπης με πρόσθετους μικρο-οργανισμούς (Βιοενίσχυση)

Μείωση της περισσειας λυματολάσπης με πρόσθετους μικρο-οργανισμούς (Βιοενίσχυση)

Αποτελεί γεγονός ότι η διαχείριση της περίσσειας λυματολάσπης σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αντιστοιχεί περίπου στο 40-50% του λειτουργικού κόστους της Ε.Ε.Λ. Διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια που κυρίως αποσκοπούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στερεών στην περίσσεια λυματολάσπη ώστε να μειώνεται ο όγκος της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε μέσα και τρόπους που εστιάζονται στη μείωση του όγκου που απορρίπτεται αρχικά και κατά συνέπεια στην ποσότητα της λάσπης που παράγεται κατά την επεξεργασία. Ήδη αρκετές ΕΕΛ σε Δήμους ανά την Ελλάδα, εφαρμόζουν προγράμματα προσθήκης μικροοργανισμών στη δευτεροβάθμια επεξεργασία προς αυτό τον στόχο.

Σε αυτό το πρώτο άρθρο της σειράς "Βιοενίσχυση" εξετάζονται:

  1. Εάν η προσθήκη αυτή επιτυγχάνει τη μείωση της περίσσειας προς απόρριψη ιλύος
  2. Σε ποιο μέγιστο βαθμό μπορεί να επιτυγχάνεται αυτή η απόρριψη
  3. Με ποια μέθοδο και διαδικασία πιστοποιείται η απόδοση αυτή.

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίδουν μόνο η επιστημονική τεκμηρίωση και η διεθνής πρακτική.

 

Μείωση της περίσσειας λυματολάσπης με πρόσθετους μικρο-οργανισμούς

Related Articles

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

  • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
  • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
  • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
  • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
  • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000