Πληρωτικά υλικά

Πληρωτικά υλικά

Πληρωτικό υλικό από πλαστικό(PVC, PP και PVDF) για: 

  • Trickling Filters (προσκολούμενης βιομάζας για βιοπύργους, βιορότορες, εμβαπτιζόμενα fixed film)
  • Κινούμενοι βιοφορείς (Random media) για MBBR εφαρμογές
  • Lamella separators για δεξαμενές ταχείας καθίζησης
  • Πύργους ψύξης