Μικροοργανισμοί υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Μικροοργανισμοί υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων.
Liquid Live Micro Organisms (L.L.M.O.)
Συνθεση βακτηρίων υψηλής συμπύκνωσης σε υγρή μορφή

Το απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα απόβλητα 
<

L i q u i d L i v e M i c r o O r g a n i s m s

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ)

 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  –  ΛΥΜΑΤΩΝ

 

1.    Προγράμματα υποστήριξης βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων – λυμάτων - βιοενίσχυσης - βιοεξυγίανσης

    Ε-1      

·    Αύξηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας (μεγαλύτερη μείωση του BOD5).

·    Γρήγορη εκκίνηση ή επανεκκίνηση της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Επαναφορά από διάφορα σοκ της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Συνεχής ομαλή λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Επιτάχυνση του ρυθμού της βιολογικής δράσης.

·    Αποτελεσματικό και σε απόβλητα με φαινόλες και υδατάνθρακες.

·    Μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  Ιδιαίτερα εμφανής στις μεγάλες μονάδες.

         G-1         

·    Διάσπαση των λιπαρών σε απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

·    Εφαρμογή σε βιολογικούς, λιποσυλλέκτες, αποχετεύσεις, βόθρους κ.λ.π.

Ν-1

·    Αύξηση του βαθμού νιτροποίησης - απονιτροποίησης στους βιολογικούς.

·    Ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό στα ιχθυοτροφεία, ενυδρεία κ.λ.π.

 

 
S-1 ·    Μείωση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος, έως και 50%. (βιολογικούς, lagoons, λίμνες κ.λ.π)

 

 

2. L.L.M.O. ES & NS: Προγρ/τα υποστ/ξ ης βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων με υψηλή  αλατότητα

Νέα προϊόντα πρωτοποριακής τεχνολογίας. Αντίστοιχα των Ε-1 και Ν-1

·    Η  μοναδική  λύση  σε  απόβλητα  με  υφάλμυρο  και  θαλασσινό  νερό .

·   Απομάκρυνση της αμμωνίας στα ιχθυοτροφεία και ενυδρεία.

 

3. L.L.M.O. NL & SL: Προγρ/τα υποστ/ξης  σε Ιχθ/φεία  – Συντ/ση λιμνών , ενυδρείων, συντρ/νιών  κλπ .

·   Θεαματική μείωση της οργανικής λάσπης και του αζώτου σε ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκού ή αλμυρού νερού), ενυδρεία, λίμνες κλπ. και επαναφορά της αυθεντικής γεύσης του νερού για τα ψάρια.

Επιπλέον πλεονεκτήματα ΟΛΩΝ των προϊόντων:

·   Είναι σε υγρή μορφή, σε φιάλες του 1 γαλονιού, με υψηλότατη συγκέντρωση μικροοργανισμών.

·   Δεν χρειάζονται καμιά προετοιμασία. Ενεργοποιούνται αμέσως με την προσθήκη στα απόβλητα.

·   Δεν χρειάζονται δοσομέτρηση.  Προστίθενται όπως είναι μία φορά την ημέρα ή μία φορά την εβδομάδα στην δεξαμενή αερισμού ή όπου χρειάζεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δίδεται.

·   Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, με εκατοντάδες πετυχημένες εφαρμογές και στην Ελλάδα.

 

4. ECOSOCK-G/GELPAC/DRAAIN FREE:  Προγράμματα  αντιμετώπισης  προβλημάτων  οσμών , λιπαρών,

 εμφράξεων  σε  λιποσυλλέκτες – αντλιοστάσια – βόθρους – αγωγούς κλπ .

   Είναι σε μορφή gel, με σπάγκο και έχει ενσωματωμένα:

 

-      Βακτήρια συνεχούς παραγωγής εξωενζύμων.

-      Θρεπτικά (Ν και Ρ).

-      Δεσμευμένο οξυγόνο.

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 

§   Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης (αντικατάσταση ανά 6 εβδομάδες έως 3 μήνες).

§   Τοποθετείται απλά χωρίς καμία υποδομή.

§   Έχει απεριόριστο χρόνο αποθήκευσης

 

 

Η χαμηλή τιμή τους διευκολύνει την απόφαση για άμεση δοκιμαστική εφαρμογή.

                           L.L.M.O.:  ΤΟ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ                    

Συμβουλευθείτε τους έμπειρους Τεχνικούς μας για τις εφαρμογές και ζητείστε τα ειδικά φυλλάδια των προϊόντων

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

         
Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

General Environmental Science: LLMO

;

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία