Θρεπτικά Βιολογικής Επεξεργασίας BIOFID

Θρεπτικά Βιολογικής Επεξεργασίας BIOFID

Ισοζυγισμένο θρεπτικό σε άζωτο και φωσφόρο, για την μεγιστοποίηση της βιολογικής επεξεργασίας. 

Το BIOFID είναι ένα ισοζυγισµένο σε θρεπτικά προϊόν (Ν:82%, Ρ:18%), το οποίο παράγεται για αποκλειστική χρήση στις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας. 

Σηµειώνεται ότι τα θρεπτικά στοιχεία αζώτου και φωσφόρου µέσω του BIOFID παρέχονται σε βιοδιαθέσιµη µορφή, ώστε να διευκολύνουν τον µεταβολισµό των βακτηρίων. 

Προϊόντα