Ειδικές κατασκευές - Μηχανήματα

Ειδικές κατασκευές - Μηχανήματα

Διατίθεται πλήρης σειρά του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Η κατασκευή και εγκατάσταση γίνεται κάτω από αυστηρή τήρηση των αρχών διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001.